Om Polhemspriset

Polhemspriset är en prestigefylld teknikutmärkelse som delas ut till personer som bidragit till Sveriges tekniska utveckling. I samband med Polhemsprisutdelningen delar vi även ut examenspriserna Lilla Polhemspriset och Wimanska priset.

Ett pris i Christopher Polhems anda

Att priset bär Christopher Polhems namn är ingen slump. Christopher Polhem (1661–1751) var en av Sveriges genom tiderna mest framstående innovatörer. Hans tekniska geni omformade under hans levnad svenskt näringsliv, vilket ledde till bättre konkurrenskraft och högre välstånd. Han var en nyfiken person som ständigt såg nya tekniska lösningar på konkreta problem i sin omvärld.

Polhemspriset

Polhemspriset har delats ut för teknisk innovation på hög nivå eller genialisk lösning av ett tekniskt problem sedan 1878 och har tagit plats som en av Sveriges mest prestigefyllda teknikutmärkelser. Innovationen ska finnas på marknaden och vara uthålligt miljövänlig.  

Prisets syfte är att uppmärksamma och belöna personer som har gjort betydande tekniska prestationer och bidragit till Sveriges tekniska utveckling. Priset delas ut av stiftelsen Polhemspriset och administreras av Sveriges Ingenjörer. 

Nominering

Alla som vill är välkomna att nominera mottagare. Inkomna nomineringar och andra intressanta innovationer bedöms först av Nomineringskommittén. Den består av ledamöter med kunskaper inom olika teknikområden. Kommittén granskar om de nominerade uppfyller fondens tekniska kriterier och om det finns en innovationshöjd. De lämnar sedan tre förslag vidare till Polhemsrådet som gör en bedömning också utifrån samhällsrelevans och betydelse i ett större sammanhang. Polhemsrådet lämnar slutligen ett förslag till Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse som fattar beslut. 

Priset består av en guldmedalj med Christopher Polhems bröstbild och 250 000 kr. Om det finns fler än en pristagare erhåller de varsin medalj, men delar på prissumman.

Lilla Polhemspriset

Lilla Polhemspriset är Sveriges Ingenjörers årliga pris för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen. Priset delades ut för första gången 1990.

Prisets syfte är att stimulera kvaliteten på examensarbetet i utbildningarna. Nominerade arbeten bedöms efter ingenjörsmässighet och vetenskaplig nivå, men också efter hur de är presenterade. Kreativitet, integrering av kunskaper, användbarhet och disposition är några av kriterierna.

Nomineringen görs av Sveriges tekniska högskolor och universitet och är inte öppen för enskilda. En priskommitté granskar inkomna arbeten och lämnar därefter förslag till Sveriges Ingenjörers styrelse, som utser pristagarna. Prissumman är för närvarande 50 000 kronor. Om examensarbetet har genomförts av flera studenter, delas prissumman lika mellan dessa.

Wimanska priset

Wimanska priset är Sveriges Ingenjörers årliga pris för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Priset delades ut första gången år 2000 och är uppkallat efter Ernst August Wiman (1838–1905), en av Svenska Teknologföreningens stiftare och dess förste ordförande.

Precis som när det gäller Lilla Polhemspriset är syftet att stimulera kvaliteten på examensarbetet i utbildningarna. Kriterierna för nominerade bidrag är likartade: de bedöms efter ingenjörsmässighet, vetenskaplig nivå, men också efter hur de är presenterade. Kreativitet, integrering av kunskaper, användbarhet och disposition är några av kriterierna.

Nomineringen görs av Sveriges tekniska högskolor och universitet och inte av enskilda personer. Sveriges Ingenjörers styrelse utser pristagarna efter att en priskommitté granskat inkomna arbeten och lämnat förslag. Prissumman är för närvarande 50 000 kronor. Om examensarbetet har genomförts av flera studenter, delas prissumman lika mellan dessa.

Polhemsrådet

Cecilia Schelin Seidegård

ORDFÖRANDE

Cecilia Schelin Seidegård är doktor i biokemi och tidigare landshövding på Gotland samt Kalmar. Hon har även varit verksam som sjukhusdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset samt ordförande vid Kungliga Tekniska högskolan. Hon är ledamot av IVA.

Daniel Stenberg

LEDAMOT

Daniel Stenberg är den självlärde programmeraren som 2017 själv mottog Polhemspriset ur HM Konungens hand. Han prisades för verktyget cURL som under åren har blivit en viktig kugge i internets uppbyggnad och i tjänster som till exempel Spotify, YouTube och Instagram. Han har tidigare arbetat som datakonsult på bland annat IBM och Mozilla.

Maria Ågren

LEDAMOT

Maria Ågren är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik från Luleå Tekniska universitet och har bland annat varit generaldirektör för SMHI, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen.

Jens Henriksson

LEDAMOT

Jens Henriksson är civilingenjör, civilekonom och fil. lic. i nationalekonomi och är sedan oktober 2019 VD och koncernchef för Swedbank. Han arbetade inom Finansdepartementet 1994-2006 som politiskt sakkunnig, planeringschef samt statssekreterare för ekonomisk politik och internationella frågor. Han var Executive Director och styrelseledamot i Internationella Valutafonden (IMF) i Washington DC 2008-2010 och vd och börschef för NasdaqOMX Stockholm AB 2010-2013.

Lena Olving

LEDAMOT

Lena Olving är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola och har arbetat 30 år i företag med hög tekniknivå i produkterna och spetskompetens inom olika teknologier som Volvo Personvagnar AB , Saab AB och under åren 2013-2019 som VD och koncernchef för Mycronic. Styrelseerfarenhet från Alfa Laval AB, Gunnebo AB, Norsk Hydro AB, Green Cargo AB. Även tidigare ledamot i Novozymes A/S och SJ AB.

Klas Wåhlberg

LEDAMOT

Klas Wåhlberg är utbildad civilingenjör VoV från Chalmers. Med några mellanspel har han varit aktiv i olika roller inom teknikindustrin med fokus mot spårtrafik hela tiden fram till 2016 då Klas blev vd för arbetsgivar- och branschorganisationen Teknikföretagen, en roll som han lämnade i slutet av 2023. Idag är Klas styrelseledamot i Blekinge Tekniska Högskola samt i SJ AB, förutom ett arbete som Senior Advisor på Kreab med fokus på industriella frågor.

Peter Larsson

LEDAMOT

Peter Larsson, civilingenjör i kemi från Chalmers tekniska högskola. Peter är ordförande i Göteborgs universitetsstyrelse och ledamot av IVA. Han är också regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten. Peter har tidigare haft regeringsuppdrag inom livsmedelssektorn och näringslivsutveckling på Gotland. Peter var under många år samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer.

Nomineringskommittén

Bo Olsson

ORDFÖRANDE

Bo Olsson är civilingenjör i kemiteknik. Han har en lång erfarenhet inom kemisk industri, inte minst från läkemedelsföretaget Astra Zeneca. Han har även arbetat mycket med att på olika sätt stötta och främja innovation.

Anna Orring

LEDAMOT

Anna Orring är nyhetschef på Ny Teknik sedan 2017. Hon har varit journalist i snart 30 år och har bred erfarenhet av nyhetsbevakning både inom dagspress och fackpress, framför allt på Upsala Nya Tidning och Ny Teknik.

Marie Wall

LEDAMOT

Marie Wall är startupansvarig på Näringsdepartementet. I grunden är hon civilingenjör i datateknik och har tidigare arbetat på Vinnova där hon har varit projektansvarig för myndighetens nationella inkubatorprogram. Exempel på andra roller hon har haft är programchef på Microsoft och investerare på riskkapitalbolaget Speed Ventures.

Lina Bertling Tjernberg

LEDAMOT

Lina Bertling Tjernberg är professor i elkraftnät vid KTH. Hennes forskning syftar till att utveckla ny teknik för ett uthålligt energisystem. Tidigare har hon varit ansvarig för forskning och utveckling hos Svenska kraftnät samt innehaft en professur vid Chalmers tekniska högskola. Hon har ett stort internationellt nätverk och är bland annat ledamot i Strategiska rådet för vindkraft och fullmäktigeordförande för SEK Svensk Elstandard.

Erik Dahlquist

LEDAMOT

Erik Dahlquist är civilingenjör i kemiteknik och är nu professor i energiteknik vid MDH. Han har erfarenhet från ABB och processindustrin och har varit verksam inom många ämnesområden och arbetat med sådant som relaterar till hållbarhet. Biobränslen, hållbara städer, miljömanagement och processutveckling, är några exempel.

Fredrik Hörstedt

LEDAMOT

Fredrik Hörstedt är vice vd och akademisekreterare på IVA. Hans tidigare roller innefattar ställföreträdande generaldirektör vid Vinnova, vicerektor vid Chalmers, och vd och koncernchef för forskningsinstitutet CIT. Därtill har han över tio års erfarenhet av ledande roller inom näringslivet. Han har även varit styrelseledamot i Europeiska innovationsrådet, European Innovation Council, EIC. Han är civilingenjör och teknologie doktor från Chalmers.

Charlotte Brogren

LEDAMOT

Charlotte Brogren har jobbat med forskning, utveckling och innovation i många olika former och roller sedan hon disputerade i kemiteknik på Lund Universitet. Idag är Charlotte teknisk direktör på Alimak Group som utvecklar vertikala transportlösningar för bygg- och processindustrin. Innan dess var hon generaldirektör för Vinnova och utvecklingschef på ABB. Parallellt med sitt operativa jobb sitter Charlotte i ett antal bolagsstyrelser – som spänner från start-up till large cap.

Teresa Jonek

LEDAMOT

Teresa Jonek arbetar som näringspolitisk expert på Teknikföretagen med fokus på forskning, innovation och försörjningsberedskap för totalförsvaret. Dessutom ansvarar hon för arbetet i Teknikföretagens Produktionsreferensgrupp. Hon är i grunden civilingenjör i kemiteknik från KTH och har tidigare bland annat arbetat som projektledare på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Stockholm Business Region, varit huvudsekreterare för Teknikdelegationen samt FoI-ansvarig på Almega.

Priskommittén för Lilla Polhemspriset

Fredrik Edman, ordförande
Civ.ing elektronik och tekn. dr. elektronikkonstruktion. Universitetslektor samt patentrådgivare vid LU Innovation. I priskommittén sedan 2008.

Reidar Lyng
Civ.ing kemiteknik och tekn. dr. fysikalisk kemi. Førsteamanuensis (motsv. universitetslektor) i Universitetspedagogik, NTNU, Trondheim. I priskommittén sedan 2008.

Catrin Granbom
Master of Science in Computer Science at Uppsala University. Research Director Cloud Systems and Platforms, Ericsson Research. I priskommittén sedan 2018.

Anne Alsholm
Civ.ing kemiteknik med inriktning mot bioteknik, Chalmers. Arbetar som innovationsrådgivare till forskare vid Chalmers. Särskilt aktiv inom Life Science. I priskommittén sedan 2023.

Måns Östring
Civ.ing Teknisk Fysik och elektroteknik, LiTH. Kanslichef vid Fakulteten tillika Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet. I priskommittén sedan 2023.

Wimanska priskommittén

Maria Eklund, ordförande
Tekn. dr. polymerteknik, Senior Director R&D Fuchs Lubricants Sweden. Tidigare Operations Manager SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut. I priskommittén sedan 2005.

Mikael Prytz
Tekn. dr. teknisk fysik, Director Research Area Networks, Ericsson. I priskommittén sedan 2009. 

Martin Karlsson
Tekn dr. maskin, University Relations Manager, Northvolt. Tidigare Manager Scania och Atlas Copco. I priskommittén sedan 2019. 

Magdalena Borgbrant
Civilingenjör maskinteknik, Director Systems Engineering RISE. Tidigare Head of Research Office R&D, Scania. I priskommittén sedan 2024.